16. artikel i 2023

posted in: 2023 | 0

Hvordan udnytter vi samfundsmæssigt bedst kunstig intelligens (AI)?

Af Erik Schwensen, Uffe Steiner Jensen og ChatGPT 🙂


Næste debataften torsdag den 08. juni 2023, kl. 19-21 handler om, hvordan vi samfundsmæssigt bedst udnytter og udvikler kunstig intelligens (AI – Artificiel Intelligence), så kunstige intelligens bliver en del af løsningerne i fremtidens samfund og ikke det modsatte.

Vi har i den anledning vi stillet OpenAI – ChatGPT (Generative Pre-training Transformer), fire spørgsmål om, hvordan samfundets bedst udnytter af kunstig intelligens. På debataftenen tager vi udgangspunkt i disse svar fra ChatGPT.


Vi har spurgt Chat GPT om 🙂 :


Hvordan kan vi samfundsmæssigt bedst udnytte kunstig intelligens (AI)?

ChatGPT svar:

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at revolutionere mange områder af samfundet. Her er nogle måder, hvorpå vi samfundsmæssigt kan udnytte AI bedst muligt:

 1. Sundhedssektoren: AI kan bruges til at forbedre præcisionen og hastigheden af ​​diagnosticering og behandling af sygdomme. Algoritmer kan analysere store mængder medicinske data og hjælpe læger med at træffe mere præcise og hurtige beslutninger. AI kan også bidrage til at forudsige sygdomsudbrud og epidemier og hjælpe med at overvåge folkesundheden.
 2. Transport: AI kan optimere trafikstrømme, reducere trængsel og forbedre sikkerheden. Selvkørende køretøjer og intelligente transportsystemer kan hjælpe med at reducere ulykker og forbedre effektiviteten af ​​transportnetværket.
 3. Uddannelse: AI kan tilbyde personaliseret undervisning og læring tilpasset den enkelte elevs behov. Intelligente tutorer og virtuelle assistenter kan hjælpe elever med at forstå komplekse emner og tilbyde tilpassede øvelser og feedback.
 4. Arbejdsstyrken: AI kan automatisere rutineopgaver og frigøre tid til mere værdiskabende arbejde. Ved at udnytte AI kan vi forbedre produktiviteten, optimere arbejdsprocesser og skabe nye jobmuligheder inden for AI-udvikling og -styring.
 5. Miljø og bæredygtighed: AI kan hjælpe med at optimere energiforbrug, forudsige naturkatastrofer, overvåge miljøpåvirkninger og bidrage til at udvikle mere bæredygtige løsninger. Ved at analysere store mængder data kan AI hjælpe med at identificere mønstre og foreslå effektive løsninger til at tackle klimaforandringer og bevare miljøet.
 6. Sikkerhed og overvågning: AI kan anvendes til at forbedre sikkerhedssystemer og overvågning af offentlige rum. Ansigtsgenkendelse og adfærdsanalyse kan hjælpe med at identificere mistænkelig adfærd og forhindre kriminalitet og terrorhandlinger.

Det er vigtigt at understrege, at udnyttelsen af ​​AI skal ske med omhu og med fokus på etik og databeskyttelse. Implementeringen af ​​AI-løsninger skal være gennemsigtig, ansvarlig og i overensstemmelse med lovgivning og regler for at undgå misbrug og forværring af uligheder. Der bør også være en kontinuerlig dialog mellem forskere, beslutningstagere og samfundet som helhed for at sikre, at AI-teknologier anvendes til gavn for alle.


Hvad skal vi være bekymrede for ved anvendelse af AI?

ChatGPT svar:

Der er flere bekymringer, der er forbundet med anvendelsen af AI. Her er nogle af de væsentligste punkter:

 1. Jobtab: AI og automatisering kan erstatte visse jobfunktioner, hvilket kan føre til arbejdsløshed og socioøkonomiske udfordringer. Det er nødvendigt at tage hånd om omstillingen og sikre, at der er muligheder for omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken.
 2. Etiske spørgsmål: AI-systemer kan træffe beslutninger, der påvirker mennesker, og der kan opstå etiske dilemmaer. For eksempel kan der være spørgsmål om privatlivets fred, retfærdighed, ansvar og diskrimination. Det er vigtigt at udvikle etiske retningslinjer og sikre, at AI-systemer anvendes på en retfærdig og ansvarlig måde.
 3. Manglende gennemsigtighed: Nogle AI-modeller og algoritmer er komplekse og kan være svære at forstå eller forklare. Det kan være en udfordring at afgøre, hvordan beslutninger træffes, og det kan være svært at afgøre, om AI-systemer er retfærdige eller pålidelige. Der er behov for mere gennemsigtighed og ansvarlighed i udviklingen og implementeringen af AI.
 4. Sikkerhed og privatliv: AI-systemer kræver store mængder data for at fungere effektivt, og dette kan rejse bekymringer om databeskyttelse og privatlivets fred. Der er risiko for misbrug eller uberettiget adgang til personlige oplysninger. Det er vigtigt at etablere strenge sikkerhedsforanstaltninger og lovgivning for at beskytte brugerdata.
 5. Bias og diskrimination: AI-systemer er afhængige af data, der bruges til træning, og hvis disse data er præget af bias eller diskrimination, kan AI-systemerne reproducere eller forstærke disse problemer. Det er afgørende at overvåge og minimere bias i data og algoritmer for at undgå uretfærdigheder og uligheder.
 6. Menneskelig autonomi: Anvendelsen af AI kan rejse spørgsmål om menneskelig autonomi og beslutningsdygtighed. Hvis AI-systemer træffer beslutninger på vegne af mennesker, kan det udfordre vores individuelle frihed og selvbestemmelse. Det er vigtigt at opretholde menneskelig kontrol og ansvarlighed i anvendelsen af AI.

Det er vigtigt at adressere disse bekymringer og udvikle passende regler, standarder og politikker for at sikre, at AI anvendes på en måde, der er gavnlig og ansvarlig for samfundet som helhed.


Hvilken indflydelse vil AI have på dannelsesbegrebet og mistrivsel?

ChatGPT svar:

Anvendelsen af AI kan have både positive og potentielt negative indflydelser på dannelsesbegrebet og mistrivsel. Her er nogle perspektiver på, hvordan AI kan påvirke disse områder:

Dannelsesbegrebet:

 1. Tilpasning og individualisering: AI kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov og læringsstil. Det kan identificere svagheder og styrker hos elever og tilbyde skræddersyet undervisningsmateriale og ressourcer. Dette kan hjælpe med at forbedre læringseffektiviteten og fremme en mere individualiseret tilgang til uddannelse.
 2. Adgang til information og ressourcer: AI kan give elever og studerende adgang til et bredt udvalg af læringsressourcer, online kurser og informationskilder. Dette kan bidrage til at udvide uddannelsesmulighederne og give mere ligelig adgang til viden og læring.
 3. Automatisering af rutineopgaver: AI kan overtage visse rutineopgaver i undervisningen, f.eks. vurdering af multiple choice-tests eller papirarbejde. Dette kan frigøre tid og ressourcer til mere kreative og interaktive undervisningsmetoder.

Mistrivsel:

 1. Afhængighed og skærmstid: Anvendelsen af AI i digitale enheder og platforme kan øge risikoen for afhængighed og overdreven skærmstid, især blandt børn og unge. Det er vigtigt at opretholde en sund balance mellem digital interaktion og andre aktiviteter for at undgå negativ indvirkning på mental og fysisk sundhed.
 2. Dataovervågning og privatlivets fred: AI-systemer kan indsamle og analysere store mængder personlige data, herunder oplysninger om elevers præstationer, adfærd og præferencer. Dette kan give anledning til bekymringer om privatlivets fred og beskyttelse af personlige oplysninger.
 3. Bias og ulighed: Hvis AI-algoritmer er præget af bias, kan det forstærke eksisterende uligheder og diskrimination i uddannelsessystemet. Det er vigtigt at sikre, at AI-systemer er retfærdige, ikke-diskriminerende og baseret på mangfoldige datasæt.
 4. Menneskelig kontakt og interaktion: Brugen af AI i undervisningen kan potentielt reducere den direkte menneskelige kontakt og interaktion mellem elever og lærere. Dette kan påvirke social og emotionel udvikling samt begrænse mulighederne for peer-to-peer-læring og samarbejde.

Det er afgørende at implementere AI med omhu og tage hensyn til de potentielle konsekvenser for dannelsesbegrebet og mistrivsel. Etik, ansvarlighed og menneskelig kontakt bør være centrale principper i udviklingen og anvendelsen af AI i uddannelsesområdet


Hvordan kan vi samfundsmæssigt bedst udnytte kunstig intelligens (AI)?

ChatGPT svar:

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at revolutionere mange områder af samfundet. Her er nogle måder, hvorpå vi samfundsmæssigt kan udnytte AI bedst muligt:

 1. Sundhedssektoren: AI kan bruges til at forbedre præcisionen og hastigheden af ​​diagnosticering og behandling af sygdomme. Algoritmer kan analysere store mængder medicinske data og hjælpe læger med at træffe mere præcise og hurtige beslutninger. AI kan også bidrage til at forudsige sygdomsudbrud og epidemier og hjælpe med at overvåge folkesundheden.
 2. Transport: AI kan optimere trafikstrømme, reducere trængsel og forbedre sikkerheden. Selvkørende køretøjer og intelligente transportsystemer kan hjælpe med at reducere ulykker og forbedre effektiviteten af ​​transportnetværket.
 3. Uddannelse: AI kan tilbyde personaliseret undervisning og læring tilpasset den enkelte elevs behov. Intelligente tutorer og virtuelle assistenter kan hjælpe elever med at forstå komplekse emner og tilbyde tilpassede øvelser og feedback.
 4. Arbejdsstyrken: AI kan automatisere rutineopgaver og frigøre tid til mere værdiskabende arbejde. Ved at udnytte AI kan vi forbedre produktiviteten, optimere arbejdsprocesser og skabe nye jobmuligheder inden for AI-udvikling og -styring.
 5. Miljø og bæredygtighed: AI kan hjælpe med at optimere energiforbrug, forudsige naturkatastrofer, overvåge miljøpåvirkninger og bidrage til at udvikle mere bæredygtige løsninger. Ved at analysere store mængder data kan AI hjælpe med at identificere mønstre og foreslå effektive løsninger til at tackle klimaforandringer og bevare miljøet.
 6. Sikkerhed og overvågning: AI kan anvendes til at forbedre sikkerhedssystemer og overvågning af offentlige rum. Ansigtsgenkendelse og adfærdsanalyse kan hjælpe med at identificere mistænkelig adfærd og forhindre kriminalitet og terrorhandlinger.

Det er vigtigt at understrege, at udnyttelsen af ​​AI skal ske med omhu og med fokus på etik og databeskyttelse. Implementeringen af ​​AI-løsninger skal være gennemsigtig, ansvarlig og i overensstemmelse med lovgivning og regler for at undgå misbrug og forværring af uligheder. Der bør også være en kontinuerlig dialog mellem forskere, beslutningstagere og samfundet som helhed for at sikre, at AI-teknologier anvendes til gavn for alle.


KOM OG VÆR MED 🙂 torsdag den 08. juni 2023, kl. 19-21 – Tilmeld til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk)

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar