30. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Valgtema – Magtbalancen mellem politikere, spindoktorer og embedsværk

af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Et af det moderne demokratis største udfordringer er magtkampen mellem politikere, spindoktorer og embedsværket, og magtkampens stadig mere ødelæggende konsekvenser for demokratiets ægte udfoldelse og sunde udvikling. Magtbalancen mellem de tre er dynamisk og kontekstafhængig, ofte uigennemsigtig for den enkelte borger og mere og mere præget af tætte, hemmelige alliancer på kryds og tværs af de tre. En sund magtbalance mellem de tre kræver nytænkning i organiseringen og styringen af vores demokrati. Det handler denne uges artikel om.


I dag

Magtkampen om demokratiets udvikling omfatter naturligvis mange andre vigtige aktører, men lige præcis politikere, spindoktorer og embedsværket danner en uregerlig og farlig Bermuda-trekant, når magten mellem dem er ude af en sund demokratisk balance.

Før i tiden var det mere enkelt, for der var principielt kun tale om to hovedaktører og en balance alene mellem politikerne og embedsfolkene. Balancen var veldefineret, velafprøvet og generelt accepteret af alle parter. Men spindoktorerne kom til, først som velmenende og for politikerne nødvendige kommunikationsrådgivere, og de udnyttede efterhånden magttomrummet og sprækkerne i processerne mellem politikerne og embedsfolket. Senere udviklede rådgiverne sig til nutidens spindoktorer, der har presset sig ind mellem politikere og embedsfolk. Det har skabt en stadig større ubalance og forstyrrelse i det demokratiske styresystem og taget noget af magten fra dem og udfordrer dem begge. Det demokratiske styresystem har ikke og er endnu ikke gearet til at håndtere spindoktorernes spinderier mellem parterne. Det er spinderier som – ofte i det skjulte for omverdenen – har overtaget magten og det lovgivende initiativ. Maskerne har skiftet og skifter ansigt, og hvor spindoktorer bliver til politikere og embedsfolk, og hvor embedsfolk bliver til spindoktorer og politikere, og hvor – værst af alt – politikerne degraderes til spindoktorer for de andre. Grænserne nedbrydes mellem dem og uansvarligheden øges blandt dem, så nedsatte kommissioner og udvalg får vanskeligere arbejdsbetingelser og vanskeligt ved at ansvarspådrage de involverede politikere, spindoktorer og embedsfolk, bortset fra de lavere rangerede naturligvis. Det er der desværre flere og flere markante eksempler herpå, både lokalt og nationalt. Ingen nævnt, ingen glemt, for vi vil hellere tale om, hvad vi konkret kan gøre ved det i den situation vi nu står i. Hvilke spørgsmål vi kan stille vores politikere, så de sætter gang i en proces, hvor de genskaber magtbalancen i et sundt demokratiske styresystem mellem alle parter og dele af demokratiet.   


I Det Ønskede Samfund

DØS-debatten om ” Hvad bør det kommende Folketingsvalg handle om? ” på Zoom den 25. august 2022 bekræftede desværre ovenstående ubalance, men debatten pegede samtidig også på løsningsmuligheder med sigte på at etablere en ny og sundere magtbalance mellem politikere, spindoktorer og embedsværket.

For det første bør vores politikere træde ud af magtkampenes skygge, politikerne bør hæve sig over deres spindoktorer og embedsværket og ikke mindst påtage sig det fulde ansvar for at sætte den bedst mulige politiske retning for vores demokrati. De skal generobre det politiske rum og blive ledende, demokratiske rollemodeller for alle borgere ved at påtage sig deres politiske ansvar, som grundloven pålægger dem og vi forventer af dem.

Politikerne bør også tage initiativ til og vise handlekraft til at tage magten tilbage fra spindoktorerne, så de igen optræder som ægte kommunikationsrådgivere for politikerne, og som de i virkeligheden har meget mere brug for.

Politikerne bør endvidere tage initiativ til og vise handlekraft til at gendanne og udvikle embedsværket til det administrative og højt kvalificerede faglige apparat, som understøtter alle aktører i samfundet. Rollefordelingen mellem den lovgivende og udøvende magt skal redefineres i en nutidig kontekst, hvor alle relevante samfundsaktører og alle borgere rettidigt involveres og inddrages. Som en del af den redefinerede rollefordeling skal embedsværkets faglighed sættes fri, både lokalt og nationalt, så embedsværket bliver garanter for den stærkest mulige faglighed bag de politiske beslutninger.

Spindoktorerne skal genindtage deres oprindelige roller som ægte kommunikationsrådgivere overfor politikerne, og de skal være en integreret del af embedsværket. Politikerne har nemlig hårdt brug for kommunikationsrådgivere, der støtter dem i kommunikativ ordentlighed, evnen til at bevare den gode debattone, evnen til at lytte, forstå og blive klogere på andres og de politiske modstanderes budskaber, og – ikke mindst – har politikerne brug for at opøve evnen til at overbringe deres budskaber uden spin og fordrejende manipulation. 

Embedsværket skal finde tilbage til deres faglighed og oprindelige raison d’être som udøvende magt i det demokratiske samfund. Samtidig skal embedsværket være borgernes faglige og lovgivningsmæssige vagthunde overfor politikerne, så de altid holder sig på den rigtige side af loven.


Afrunding

Genetablering af en sund magtbalance mellem politikere, kommunikationsrådgivere og embedsværket bliver afgørende for genskabelse af borgernes tillid til politikerne og deres troværdighed.

Heri kan mediernes magt og indflydelse for en helt særlig betydning. Det vender vi tilbage til i næste uges artikel.


Næste debat

Næste debataften foregår på Zoom onsdag den 05. oktober 2022, kl. 19-21, hvor vi fortsætter debatten om Det Ønskede Samfund. Kom og vær med. Tilmeld dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar