Leder-identitet – Hvem er du som leder?

af Erik Schwensen.


Sidste uges artikel handlede om kunsten at lede, og hvad ledelse egentligt drejer sig om. Det drejer sig om at kunne styre det tveæggede sværd mellem det at lede sig selv, og det at lede andre. Det handler blandt andet om Sanseskarp Ledelse, Bevidst Ledelse og evnen til at lade sig inspirere af andre. I denne uges artikel går jeg skridtet videre og skriver om leder-identitet.

Køns-identitetsdebatten fylder meget i tiden og overskygger en endnu vigtigere debat. Debatten om vores identitet som hele mennesker og som ledere. Når det handler om ledelse, er det naturligt at tage sit udgangspunkt og holde sit fokus her. For ledere er mennesker, som alle andre, på godt og ondt, og vi kan med fordel forsøge at kigge ind bag lederfacaden og lederens identitet for at finde mennesket og den menneskelige identitet bag lederen. Det er der flere gode grunde til.


Definitionen

Identitet defineres i ”Den danske ordbog” som ”et menneskes (eller en bestemt gruppes) bevidsthed om egen personlighed og individuelle særpræg” og som ”det at være kendt som et bestemt individ af det omgivende samfund i kraft af navn, CPR-nummer m.m.” Begrebet identitet knytter sig dermed, både til den måde det enkelte menneske opfatter sig selv, og til den måde, andre mennesker opfatter det pågældende menneske. Opfattelser der ofte er forskellige, fordi vi mennesker er forskellige, også som ledere. Identitetsbegrebet knytter sig endvidere til flere andre afledte begreber, som identitetsdannelse, identitetsfølelse, identitetskonflikt, identitetskrise, identitetspolitik m.m.


Den 4-dimensionale identitetsbalance

For den enkelte leder kræver det derfor en betydelig indsigt i egen identitet, både som menneske og i rollen som leder, og det kræver en betydelig indsigt i, hvordan andre mennesker og omverdenen opfatter lederens identitet, både som menneske og som leder. Den gode leder er i stand til at håndtere begge dele, og den gode leder er også i stand til at afbalancere selvindsigten med omverdenens opfattelse af lederen. Men det er ikke nok. Den gode leder skal også være i stand til at afbalancere sin identitet som menneske med sin identitet som leder. Det vil sige, at der skal være en kongruens og sammenhæng mellem menneskets identitet og identiteten i rollen som leder.

Når denne 4-dimensionale identitetsbalance er tilstede og vedligeholdes, skaber lederen gode vilkår for sin og andres ledelse. Meget støj og uro fjernes fra ledelsesrummet, så både medarbejdere og ledere kan holde fokus på det, som samarbejdet egentligt drejer sig om, at lede i en fælles retning.  

Men den 4-dimensionale identitetsbalance skaber ikke sig selv, og det er i sidste ende lederens personlige ansvar at sikre denne balance. Lederen må aktivt finde ind til sin egen identitet, udforske, træne og vedligeholde den, ligesom lederen aktivt lader den komme til udtryk og synliggør sin leder-identitet over for sin omverden gennem sin daglige lederadfærd.

Ud fra ovenstående definition af identitetsbegrebet, betyder det, at lederen må finde ind til og være bevidst om ”egen personlighed og individuelle særpræg”, og at lederen er bevidst om, det omgivende samfunds opfattelse heraf. Den individuelle leder-identitet kan således betragtes som det helt afgørende fundament og udgangspunkt for den lederadfærd, som den pågældende leder udviser.


Den individuelle leder-identitet

Den individuelle leder-identitet består af mange, gensidigt afhængige elementer og mønstre, og ”kunsten at lede” består i at få det bedst mulige samspil, balance og samklang mellem disse elementer og mønstrer ud fra den altid skiftende kontekst og den dynamiske omverden, som lederen befinder sig i.

Konkret vil jeg trin for trin – i de kommende artikler – tage fat på de elementer og mønstre i leder-identiteten, som jeg vurderer er vigtige og afgørende, for at blive og være en god leder. Rækkefølgen i bevidstgørelsen af leder-identitetens mange elementer og mønstre er ikke ligegyldig og tilfældig. Leder-identiteten opbygges nedefra, ligesom god lederadfærd gør det.

For det første handler leder-identitet om lederens personlige og individuelle syn på og overbevisninger om den verden, lederen befinder sig i. Lederens model(ler) af verden er netop affødt af leder-identiteten. Det handler dernæst om lederens værdisæt, etik og moral, lederegenskaber, ledelsesfilosofi og –principper, samt forudsætninger for god ledelse og god lederadfærd. Det handler om lederens evne til at sætte målsætninger, og nå dem sammen med andre. Det handler om at skabe visioner, både for virksomheden, sine medarbejdere og sig selv. Det handler om at skabe bæredygtige strategier og handleplaner, som giver de ønskede resultater. Det kan være en særlig organisationsudviklingsstrategi, kompetenceudviklingsstrategi, forandringsstrategi, beslutningsstrategi og kommunikationsstrategi.

Hertil kommer de mange ledelsesværktøjer, som understøtter den gode leder-identitet, og kendetegn ved gode lederadfærd. Evnen til God Kommunikation og Mental Fitness er to af de vigtigste ledelsesværktøjer, som jeg også vender stærkt tilbage til, når vi kommer så langt.


Simpelt, men ikke let

De fleste af os er ikke i tvivl, når vi ser, hører og fornemmer en rigtig god leder foran os. Leder-identiteten sammensmeltes med en super god lederadfærd, og vi ser tydeligt mennesket bag lederen. Der er ikke noget, der stikker ud. Alt, hvad den gode leder gør, hænger sammen i en sømløs helhed. Det er, som at se en professionel håndværker udføre sit mesterværk, let og elegant uden en eneste unødig bevægelse under maksimal udnyttelse af ressourcerne til rådighed. Ledelse er også et håndværk. Når det udføres godt, ser det simpelt og legende let ud, men det kræver også masser af hård træning og praktisk erfaring.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar