16. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Livslang læring for alle

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Fremtidens samfund kræver en balanceret livslang læring for alle. Debatten den 28. april om fremtidens uddannelsesmiljø peger på nødvendigheden af en gennemgribende reform i den måde vi indtænker læring, uddannelse og dannelse i Det Ønskede Samfund. En reform der i højere grad kobler den enkeltes og samfundets behov for kompetencer og kapaciteter mere direkte og mere dynamisk til de udbudte uddannelser og tilhørende uddannelsesmiljøer. Efter et fremragende debatoplæg af Jesper Larsen, Rådgiver og udviklingskonsulent v. Upol.dk, fulgte en intens og inspirerende debat blandt deltagerne, og på baggrund af heraf giver vi her nogle mulige bud på den retning, som vi bør gå i.


Den livslange læringsproces

Dannelsen og uddannelsen af fremtidens samfundsborgere bør først og fremmest reelt betragtes som en livslang læringsproces ud fra en afbalanceret helhedstænkning mellem de reelle læringsbehov for den enkelte samfundsborger og de konkrete læringstilbud (indhold og form) til borgeren. En læringsproces som udvikles gennem hele livet fra vugge til grav og som tilføres nye læringsområder i takt med alderen og på forkant af samfundsudviklingen.

For det andet bør den livslange læringsproces og dens indhold være snævert knyttet til det, vi som samfund og individer betragter og definerer som ”Det meningsfulde liv” for os. Her drejer det sig om, at vores samfund er i stand til at debattere og svare på spørgsmålet om, hvad det er, vi har behov for at lære som mennesker gennem hele livet for at kunne leve et meningsfuldt liv i det samfund vi ønsker os?

En debat som aldrig holder op, og en debat der må fornyes i takt med den hastige samfundsudvikling og de uforudsete forandringerne, der næsten konstant slår ned i verden omkring os, senest som konsekvens af Ukraine-krigen, og før den Corona-krisen, osv. for ikke at glemme teknologiudviklingens indvirkninger på ”Det meningsfulde liv”.

Det er også en læringsproces, hvor vi i endnu højere grad finder det naturligt at tilknytte andre mennesker som personlige mentorer i forskellige perioder af vores liv, når der er behov for det.  

Den livslange læringsproces gælder for alle samfundsborgere. Ikke kun de udvalgte, men også de såkaldte udenforstående borgere i vort samfund skal integreres i denne livslange læringsproces, som individuelt tilpasses det enkelte menneskes behov gennem hele livet. Det bør aldrig være for sent at få mulighed for at tilegne sig relevant læring.


Behovet for nye læringsformer og – indhold

Debatten viste med al tydelighed at meget går godt i vores nuværende uddannelsessystem og – miljø. Alle aktører gør, hvad de kan, for at udnytte de centralt fastsatte rammer bedst muligt ud fra de midler og kompetencer de har til rådighed. Men det er ikke nok. Debatten viste også, at der er behov for nye læringsformer og –indhold.

Nye læringsformer som er bedre tilpasset den enkeltes behov, og en individuel læringsstrategi bør indtænkes i den livslange læringsproces, ligesom barnets og den unges behov i endnu højere grad skal være i fokus og centrum for læringen og undervisningen.

Læringsformerne og –indhold bør i større udstrækning understøtte det de unge mennesker er optaget af og begejstrede for, så de udvikler en naturlig kreativitet og udforskningstrang til nye måder at leve det fremtidige meningsfulde liv på. Et nyt læringsområde (fag) kunne være ”Det Ønskede Samfund”, hvor dannelsen og udviklingen af den enkelte samfundsborger står i centrum.

Flere praktisk orienterede undervisningsformer og længerevarende virksomhedstilknytninger (praktikker) bør indføres, for det knækker kurven for skoletrætte børn og unge!

De unges mistrivsel, som vi skrev om i seneste artikel om fremtidens uddannelsesmiljø, bør hurtigst muligt vendes til et sundt og meningsfyldt ungdomsliv, hvor den unges selvtillid og selvansvar vokser naturligt i takt med den enkeltes modning og behov. Mental trivsel og robusthedstræning er et oplagt læringsområde, der bør indlejres i den livslange læringsproces for alle mennesker. For det er jo ikke kun de unge som mistrives i dag. Børns, unges, voksnes og ældres mentale sundhed lider i dag. Men den mentale sundhed kan styrkes enkelt og effektivt, hvis mental træning bliver en helt naturlig del af menneskers hverdagsliv, ligesom fysisk fitness er det for mange i dag.

De højt begavede børn og unge bør ligesom alle andre børn og unge tilgodeses individuelt. Vores samfunds udvikling af dybt afhængig af forskning og innovation i verdensklasse, så udviklingen og udnyttelsen af de højtbegavede børns og unges talent er afgørende for fremtidens samfund.    

De voksnes og ældres læringsbehov som samfundsborgere bør også understøttes. Et eksempel er mange voksnes og ældres frygt for at gå i gang med en ny læringsindsats som følge af tidligere dårlige oplevelser.


Balancen mellem elementerne i fremtidens uddannelsesmiljø

Fremtidens uddannelsesmiljø bør modnes og udvikles i lyset af filosofien om den livslange læringsproces ud fra en afbalanceret helhedstænkning mellem de reelle læringsbehov for alle samfundsborgere og de konkrete læringstilbud (indhold og form) til borgeren. Silotænkningen skal nedbrydes, og enhver skoleform skal anvendes til netop det den er bedst til ud fra denne helhedstænkning.

I uddannelsesmiljøet skal vi skabe en bedre balance mellem det Jesper Larsen kalder den formelle skole og den uformelle fritid: mellem fremmedbestemt og selvbestemt, mellem læreplaner og interesser/engagement, mellem fag om verden og leg og aktiviteter i og om verden, samt mellem et ”rigtig og forkert” læringsmiljø og et nysgerrigt, eksperimenterende og fællesskabende læringsmiljø. 


Skoleledernes og lærernes kompetencer skal styrkes

For at kunne håndtere fremtidens læringsprocesser, – former og –indhold kræves et stærkt lederskab hos den enkelte skoleleder og lærer. Deres lederkompetencer skal derfor styrkes rettidigt, som vigtig forudsætning for virkeliggørelse af fremtidens uddannelsesmiljø.  


Afrunding

Debatten om Det ønskede Samfund fortsætter. Vi fortsætter med vores ugentlige artikler og torsdag den 16. juni 2022, kl. 19-21 holder vi næste debataften. KOM OG VÆR MED 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar