2. spørgerække i 2021

Spørgsmål om samspillet mellem aktørerne

i Det Ønskede Samfund!

Afledte debatspørgsmål fra 3. debataften om Samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Indledning

Samspillet mellem alle aktører i samfundet er en af de mest afgørende faktorer for den bedst mulige samfundsudvikling hen imod det samfund vi ønsker os. Det gælder os alle, både som individuelle aktører og de netværk, foreninger, organisationer, virksomheder etc., som vi indgår i på kryds og tværs. Det gælder både de humane og non-humane aktører, herunder også de styringsteknologier, der er i konstant forandring og udvikling.

Samspillets stigende kompleksitet gør samfundsudviklingen til en meget dynamisk, uforudsigelig og nærmest ustyrlig proces. Derfor kommer samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund til at finde nye veje. Aktørerne skal finde vej gennem et højkoncentreret erhvervsliv, en velfinansieret lobbyisme og de sociale mediers kommercielle styring af brugernes opmærksomhed. Alle til rådighed værende ressourcer skal bidrage til nye demokratiske, konstruktive og rigtige samspil.

De demokratiske samspil er allerede i dag domineret af den hastige teknologiudvikling og det globale marked for varer, kapital og arbejdskraft. It-giganternes forretningsmodeller med udnyttelse af borgernes egne data har også ændret de økonomiske magtforhold i erhvervslivet – nationalt, regionalt og på verdensplan. De vigtigste beslutninger om produkter, råvarer og arbejdspladser -ofte baseret på persondata fra sociale medier – træffes nu verden rundt af en lille international elite af ejere, topchefer og eksperter. Overskud og vækst er ingen garanti for flere arbejdspladser, og resultatet kan i de enkelte lande være en polarisering med flere lavt betalte jobs og bedre forhold for overklassen og den højere middelklasse.

Debataftenen

3. debataften om Det Ønskede Samfund den 29. april startede med et spændende og inspirerende oplæg af tidl. minister og EU-kommissær Poul Nielson, som indledningsvis fremhævede NGO’ernes særlige rolle, demokratiet som styreform, værdien af stabilitet i samfundet, erhvervslivets ofte jomfrunalske tilgang til det politiske, konsekvenserne af de svindende medlemstal i de politiske partier og de folkevalgte politikeres hyppigere partiskift med heraf følgende dalende troværdighed. Alle elementer med betydning for samspillet mellem aktørerne i samfundet – aftenens hovedtema.


To overordnede temaspørgsmål

 • Hvordan tænker du, at det optimale samspil skal fungere mellem de væsentligste aktører i samfundsudviklingen, når du forestiller dig det samfund du ønsker dig?
 • Hvordan revitaliserer vi de politiske partier og dermed styrker den demokratiske styreform?
 • Hvorfor er det vigtigt for dig (for dit parti)?
  • Hvordan vil du vide, at du/vi er nået i mål med det?
  • Hvordan tænker du dine idéer og forslag gennemført?
  • Hvad vil du konkret gøre for at disse idéer og forslag bliver gennemført?

De konkrete spørgsmål

Debatten bølgede herefter frem og tilbage. Flere emner og spørgsmål, både til den enkelte borger og vores politikere, blev undervejs vendt og drejet. Her kommer et uddrag af debatten:

 • Hvis velfærdssamfundet forudsætter velfærdsmennesker, hvad er så definitionen på et velfærdsmenneske? og hvordan skaber vi velfærdsmennesker?

 • I stedet for at udvikle de unge til at engagere sig i politik og samfund, er skolen blevet til en kompetenceudviklingsfabrik? Forudsætningen for at de unges engagement i politik og samfund er, at de kan forstå, hvad det er der foregår? Så hvordan får vi bibragt dem den viden? Hvordan uddanner vi og træner vi eksempelvis vores børn og unge mennesker til at blive demokratiske samfundsborgere, der også engagerer sig? Hvordan opdrager vi vores børn til at være velfærdsmennesker? Så vi kan fastholde et velfærdssamfund. Hvordan kan vi opdrage vores unge mennesker og kommende generationer til at fastholde solidaritet, menneskelighed, humanisme, modenhed, og det at ville andre det godt?

 • Der er brug for mere samspil mellem individ og system. Hvordan får vi sat mere turbo på samskabelsen og dialogen mellem borgeren og kommunalbestyrelsen? Hvordan får vi sat fokus på den udvikling?

 • Vi skal gentænke tanken om, hvordan almindelige borgere for indflydelse på de politiske beslutninger, og hvordan vi kan hjælpe politikerne til at træffe de gode beslutninger?

 • Hvordan kommer vi som borgere i dialog med politikerne uden at blive en del af det politiske spil?

 • Hvordan får vi politikerne til at forpligte sig på at kvalificere de politiske beslutningsprocesserne i det moderne samfund i retning af at tage sig bedre tid, være mere om hyggelig og sikre sig bedre rådgivning for dermed at styrke beslutningskvaliteten? Fagbevægelsens Hovedorganisation taler eksempelvis i sin nærhedsreform om et kodex for lovgivningsprocessen – det kunne være en vej frem.

 • Demokratiet er en styreform, måske den mindst ringe styreform, og vi skal passe på den hele tiden, så hvordan revitaliserer vi de politiske partier og dermed styrker den demokratiske styreform?

 • Andelsbevægelsestanken, som var en af nøgleforudsætningerne for velfærdssamfundets opståen, spiller i dag en langt mindre rolle end tidligere, men måske rummer tanken stadig nye muligheder for det samfund vi forestiller os fremadrettet. Så hvordan kunne vi styrke den indflydelsesvej?

 • I politik er det normalitet, der er mangelvaren. Det er personligheder med deres eksempel som for alvor inspirerer andre mennesker, også med historisk konsekvens. Mandela er et fantastisk eksempel herpå. Det betyder noget, hvem man giver sin tillid, og måden vi udvælger kandidater er afgørende. Så hvordan styrker vi den proces?

 • En af årsagerne til at samspillet mellem aktørerne i samfundet kommer ud af balance er lobbyismen, som foregår i det politiske samspil.  Hvor stort er problemet med den velbetalte lobbyisme rundt om de politiske beslutningsprocesser. Hvad kan man gøre, og bør man gøre noget ved lobbyismen, eksempelvis med registreringer, åbenhed m.v.?

Afrunding

Som 3. trin i strategien for Det Ønskede Samfund vil vi tage en række initiativer, så forskellige politikere kan få lejlighed til at debattere svarene på disse spørgsmål. Det vender vi tilbage til.

Og som 4. trin i strategien vil vi opfordre jer til at stille samme spørgsmål til jeres egne lokale og nationale politikere og brede deres svar ud i jeres netværk, så vi i fællesskab spreder den demokratiske debat og skaber grobund og vækster demokratiet henimod det samfund vi ønsker os.

Held og lykke med debatterne. Vi elsker feedback, så send jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi skærper debatten om Det Ønskede Samfund endnu mere.

OBS! Næste debataften er torsdag den 17. juni 2021, kl. 19-21!

” Mediernes magt – Magten tilbage til folket og måske de politiske partier. ”

Mere om det senere, og du kan allerede nu tilmelde dig til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Med venlig hilsen

Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com)         Erik Schwensen (es@es-leadership.dk)

                                              

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar