6. spørgerække i 2021

Det åbne og ansvarlige lederskab

Afledte debatspørgsmål fra 7. debataften om “Fremtidens ledere i Det ønskede Samfund”

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen.


Indledning

Debatten om Fremtidens ledere, som vi Zooooooomede ind på den 30. september 2021 kredsede om svar på tre hovedspørgsmål: Kravene til, udvælgelsen af og udviklingen af fremtidens ledere i Det Ønskede Samfund. I denne artikel giver vi dig et uddrag fra debatten og de tre spørgsmål, som vi sender videre til vores politikere lokalt og nationalt.


Kravene

De nutidige og fremtidige krav til vores ledere har vi sammenfattet i overskriften ” Det åbne og ansvarlige lederskab ”. Men overskriften indeholder mange forskellige lederegenskaber, som vi må forlange af vores ledere i udøvelsen af deres lederskab. Lederegenskaber, som åbenhed, tillidsbaseret lederskab, ansvarlighed, ydmyghed, troværdighed, ligeværdighed, medinddragende og delegerende, ærlighed, inspirerende, motiverende, meningsfuldhed, loyalitet overfor lederopgaven, initiativrig og innoverende, handlekraftig, silonedbrydende med en holistisk opbyggende og grænsekrydsende lederstil, magtbalancerende og ikke mindst evnen til at se sig selv som en del af noget større og udøvelse af en bæredygtig lederstil med fokus på FN´s verdensmål.

Den gode arbejdsplads og medarbejdernes livslange og rettidige kompetenceudvikling bør være i lederens fokus hver eneste dag. For lederen er ikke noget i kraft af sig selv. Lederen er kun noget i kraft af sine medarbejderes engagement og kompetencer. Det er her lederen, virksomheden og myndigheden skaber den maksimale merværdi og eventuelt udkonkurrerende løsninger, hvis sidstnævnte overhovedet er relevant.

Lederen skal også kunne gå forrest i efterlevelsen af vores fælles værdier og vores mission og vision. Lederen skal besidde det tilstrækkelige mod til at tage de risikobetonede beslutninger, som betyder, at vi når vores fælles visioner. Vores moral og etik i Det Ønskede Samfund kræver, at lederen altid skal tage sit lederansvar på sig, specielt når ting går galt. At skubbe sit ansvar videre – op eller ned – DET GÅR IKKE i Det Ønskede Samfund.


Lederudvælgelsen

De mange krav til nutidens og fremtidens ledere gør udvælgelsen kompleks. En enkelt person indeholder sjældent de fleste af ovenstående krav, og derfor må udvælgelsen af lederen sætte fokus på lederens evne til at kunne formidle samspillet mellem mange forskellige kompetencer, lederens evne til at se helheder og evne til at skabe de bedst mulige fælles løsninger. Fælles løsninger, der ses både i et kortsigtet og i et langsigtet perspektiv.

Det betyder, at lederudvælgelsen og ansættelsesproceduren bør have fokus på en vurdering af matchet mellem lederen og den nye omverden han/hun vil komme til at befinde sig i. Dette stiller særlige krav til stillingsopslag og procedurerne undervejs, herunder ærlighed i firmabeskrivelsen og firmasituationen, realistiske ambitioner og forventninger til den nye leder, og ikke mindst solide tests af kemien mellem den nye leder og de aktører, som vil være en del af den nye leders dagligdag (kunder/borgere, medarbejdere, bestyrelse, ejere/aktionærer m.v.)

Konsulentfirmaernes inddragelse og rolle bør gentænkes på ny, fordi vi i dag ser for mange og ekstremt dyre fejlcastings. Heri indgår også en revurdering af de i dag udformede lederkontrakter.


Lederudviklingen

Allerede i udvælgelsesprocessen bør den nye leders potentiale vurderes, og en relevant lederudvikling bør indtænkes fra begyndelsen.  En gennemtænkt talent- og kompetenceudvikling er afgørende for lederens holdbarhed i organisationen, og den bør ses som en betydningsfuld investering, både for firmaet og den pågældende leder. Dette gælder ikke mindst i det offentlige regi, hvor fokus med stor fordel kunne rettes mod mere rettidig og fuldt tilstrækkelig kompetenceudvikling.

Lederudvikling gælder alle former for ledelse, også i politisk regi. Nye måder at indtænke lederudvikling af eksempelvis nyvalgte udvalgsformænd og –medlemmer i de kommende byråd, vil utvivlsomt højne kvaliteten af det politiske arbejde til gavn for alle aktører på den politiske scene og for samfundet som helhed.

Det drejer sig også om, at vi, som samfund, bliver endnu bedre til at understøtte vores ledertalenters udvikling, så de blomstrer og får mulighed for at folde deres talenter fuldt ud til gavn for helheden og undgå skyggesiderne af magtkorridorernes smitsomme sygdomme.

Lederudvikling er også afgørende i kampen om de gode ledere og den arbejdskraft, som de gode ledere tiltrækker. Det er et af kimene til velfærdssamfundets beståen og udvikling.


Tre spørgsmål til politikerne:

Derfor stiller vi følgende tre hovedspørgsmål, som vi – sammen med alle de ovenstående forslag og spørgsmål – ønsker svar på fra vore politikere og de politiske partier:

  • Hvilke krav stiller du/I til nutidens og fremtidens ledere med sigte på, at de skal være i stand til at medskabe og lede fællesskabet ud fra en fælles vision og samtidig favne hele den omverden, som omgiver lederen og de udfordringer, som vi står overfor?
  • Hvad er dit/jeres bud på fremtidens lederudvælgelse og lederudvikling?
  • Hvordan sikrer vi, at ledernes magthåndtering og lederadfærd sker inden for de moralske og etiske rammer, som vi som samfund fastsætter for dem?

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi skærper debatten om Det Ønskede Samfund endnu mere.

OBS! Næste debataften er torsdag den 25. november 2021, kl. 19-21!

Her tager vi fat på temaet:

Diversitet som kolossal styrke i samfundet. Hvordan udnytter vi alle forskelligheder i Det Ønskede Samfund?

Du kan allerede nu tilmelde dig til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen                                      Erik Schwensen

(uffesteinerjensen@gmail.com)                      (es@es-leadership.dk)

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar